pd (66K)
Jednou z veľmi dôležitých činností v zariadení je organizácia voľného času obyvateľov a jeho vypĺňanie zmysluplnými aktivitami. Pri práci s obyvateľmi využívame rôzne metódy, techniky a formy sociálnej práce. Zariadenie pre seniorov zabezpečuje voľno-časové aktivity pre obyvateľov. Vychádza z potrieb obyvateľov, ich schopností a želaní. Aktivity sú zamerané hlavne na rozvoj kognitívnych, psychických, sociálnych zručností a znalostí obyvateľov s prihliadnutím na individualitu každého obyvateľa. Všetky aktivity sú dobrovoľné. Obyvateľom poskytujeme individuálne aj skupinové terapie a to: biblioterapiu, muzikoterapiu, arterapiu, aromaterapiu, reminiscenčnú terapiu, terapiu hrou, činnostnú terapiu. V rámci terapií sa venujeme ručným prácam napr. šitie, pletenie, háčkovanie, vyšívanie, servítková technika, pletenie z papiera, maľovanie na sklo, spoločenské hry, vedomostné súťaže, rozhovory s obyvateľmi pri káve a čaji (individuálne, skupinové), starostlivosť o kvety a okolie domova, vychádzky po okolí.

Obyvateľom ponúkame „Tréning pamäte“ –skupinové stretnutia ako prevenciu vzniku Alzheimerovej choroby, kde majú zároveň možnosť nadväzovať blízke vzájomné sociálne kontakty.Obyvatelia rímsko-katolíckeho vierovyznania majú možnosť zúčastňovať sa svätej omše priamo v ZpS jedenkrát v týždni.


Medzi činnosti vhodné na vyplnenie voľného času obyvateľov patria filmové popoludnia. Premietania prebiehajú v spoločenskej miestnosti na veľkoplošnej obrazovke. Najčastejšie sa premietajú filmy pre pamätníkov, ktoré majú silné emocionálne účinky k návratom do mladosti klientov, nafilmované vlastné akcie, komédie, prírodopisné filmy. Obyvatelia majú možnosť vybrať si, aký film by chceli pozerať. Tiež majú možnosť využívať počítač s pripojením na internet.


Medzi príležitostné aktivity patria: polročné oslavy jubilantov, kultúrne podujatia, spoločné výlety, letné „opekačky“, oslava sviatkov (Nový rok, Fašiangy, Veľká noc, Mesiac úcty k starším, sv. Mikuláš, Vianoce), odborné prednášky.Tieto aktivity sú súčasťou kvalitného programu prijímateľov sociálnej služby, ktorý  je dôležitý pre duševný a psychický stav obyvateľov. Poskytuje obyvateľom nevyhnutnú fyzickú činnosť, adekvátnu mentálnu stimuláciu a príležitosť k vzájomnému zbližovaniu a spoločenskému životu. Tieto aktivity vychádzajúce z potrieb obyvateľov a zohľadňujú funkčné, fyziologické a psychologické zvláštnosti obyvateľov, obsahujú zábavnú aj terapeutickú časť, aby bola zabezpečená vyváženosť.