pd (66K)

Zariadenie začalo svoju činnosť 01.01.1986 ako Domov penzión pre dôchodcov. Od 01.07.2002 je podľa zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení rozpočtová organizácia samosprávneho územného celku. Podľa § 35 ods.1 zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa v Zariadení pre seniorov Prievidza poskytuje sociálna služba fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 zákona č. 448/2008 Z. z. alebo fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby
v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov. Poskytovanie sociálnej služby je zamerané na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Fyzická osoba, ktorá má záujem
o poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov Prievidza podá poskytovateľovi písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení. K žiadosti
o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je potrebné priložiť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Prílohou k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je čestné vyhlásenie žiadateľa o jeho majetku. Poskytovateľ sociálnej služby uzatvorí s prijímateľom sociálnej služby písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov.

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje :

 1. označenie zmluvných strán (žiadateľ, poskytovateľ),
 2. druh poskytovanej sociálnej služby (zariadenie pre seniorov),
 3. vecný rozsah sociálnej služby a formu poskytovania sociálnej služby (ambulantná, týždenná, celoročná),
 4. deň začatia poskytovania sociálnej služby,
 5. čas poskytovania sociálnej služby,
 6. miesto poskytovania sociálnej služby,
 7. sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia,
 8. podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu,
 9. dôvody odstúpenia od zmluvy,
 10. sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu.

Sociálna služba je poskytovaná na odbornej úrovni. Pri jej poskytovaní sa prihliada na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby. Dôležitá je aktivizácia prijímateľa, podľa jeho schopností, možností a tiež spolupráca s rodinou pri čom sa rešpektujú jeho osobné ciele, potreby a zdravotný stav.

S súlade s § 35 ods.2 zákona č. 448/2008 Z. z. sa v zariadení poskytujú odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti:

 1. odborné činnosti:
  1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  2. sociálne poradenstvo,
  3. sociálna rehabilitácia,
  4. ošetrovateľská starostlivosť.
 2. obslužné činnosti:
  1. ubytovanie,
  2. stravovanie,
  3. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
 3. ďalšie činnosti:
  1. osobné vybavenie.
  2. záujmová činnosť
  3. úschova cenných vecí

Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu v zariadení za:

 1. stravovanie,
 2. ubytovanie,
 3. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 4. iné činnosti, ak sa prijímateľ s poskytovateľom na ich poskytovaní dohodli.

Výšku úhrady upravuje VZN č.102/2009 o poskytovaní sociálnych služieb a určení výšky platieb za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov Prievidza, ktoré bolo schválené MsZ v Prievidzi dňa 30.06.2009 uznesením č. 218/09. Miestom poskytovania sociálnej služby je:

 1. Zariadenie pre seniorov, J. Okáľa 6, 971 01 Prievidza
 2. Zariadenie pre seniorov, M. Rázusa 17, Prievidza

Stredisko na ul. J. Okáľa č. 6, Prievidza:

V tomto stredisku sa poskytuje 24 hodinová starostlivosť. Klientom je poskytovaná celoročná pobytová služba. Počet klientov k 01.11.2010: 159. Zariadenie je rozdelené na 4 obytné bloky a hospodársku budovu. Ubytovanie je poskytované v jedno-
lôžkových a dvojlôžkových izbách s príslušenstvom. V hospodárskej budove sa nachádza vrátnica, stravovacia prevádzka ( pozostávajúca z kuchyne a jedálne), práčovňa, sklad čistého prádla, spoločenské miestnosti, rehabilitácia, ambulantná časť, sociálne oddelenie, riaditeľstvo, ekonomické a personálne oddelenie.
V Zariadení pre seniorov Prievidza sa poskytuje prijímateĺom sociálnej služby stravovanie. Stravovanie sa zabezpečuje prípravou stravy v stravovacej prevádzke zariadenia. Poskytuje sa v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek
a zdravotný stav klientov, ktorým sa stravovanie poskytuje. Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, desiata obed, olovrant, večera. Pri diéte diabetickej, bielko-
vinovej, výživnej a špeciálnych diétach sa za celodenné stravovanie považujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera. Diétna strava sa poskytuje
na základe odporúčania ošetrujúceho odborného lekára.
Druhy poskytovanej stravy:

 1. racionálna
 2. diabetická
 3. šetriaca

Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje MUDr. Šamková, ktorá dochádza do zariadenia 1x za týždeň.

Stredisko na ul. M. Rázusa 17, Prievidza:

Celá stavba je riešená bezbariérovo s lôžkovým výťahom a výdajňou stravy. V prízemí je priestor - ambulancia pracoviska zdravotnej sestry, rehabilitačná miestnosť, dezinfekčná miestnosť a priestory
pre zamestnancov. Klientom je poskytovaná celoročná pobytová
a týždenná sociálna služba. Celková kapacita zariadenia je 84 klientov. K 01.11.2010 počet klientov : 82. V zariadení je 24 lôžok
v jednolôžkových izbách, 52 lôžok v dvojlôžkových izbách a 8 lôžok
v dvoch izbách pre imobilných pacientov. Výroba pokrmov je realizovaná v kuchyni v Zariadenia pre seniorov na ul. J. Okáľa č.6
v Prievidzi a prepravovaná do výdajne jedál na ul. M. Rázusa tak,
aby nedošlo k narušeniu kvality a zdravotnej neškodnosti hotových pokrmov.